Strona głównaDziałalnośćProjektyProjekt Unijny - Razem w dorosłośćO projekcie

                                                                       

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


Projekt „Razem w dorosłość”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w partnerstwie z Miastem Suwałki, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Jego celem jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.
W ramach realizacji Projektu uczniowie uczestniczą w trzech rodzajach dodatkowych zajęć:
- Warsztatach kształtujących kreatywność i przedsiębiorczość,
- Zajęciach technicznych – witraż oraz wiklina i ceramika (do wyboru),
- Zajęciach technologii informacyjnej.
Cele zajęć dodatkowych to:
- Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych uczennic i uczniów  Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz rynku pracy.
- Wzrost kompetencji kluczowych u uczestników zajęć ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.
- Poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Zajęcia są prowadzone na podstawie innowacyjnych programów, dostosowanych do potrzeb, możliwości uczennic i uczniów. Dzięki ciekawej formule, oraz efektywnej organizacji polegającej na pracy dwóch nauczycieli z małą grupą osób  zakładany jest wzrost motywacji do nauki.
Część uczniów realizuje praktyki zawodowe poza szkołą. Współpracę ze stowarzyszeniem podjęły dwa przedsiębiorstwa: Em – Meble s.c. Zakład Stolarski Mazalewski  Z., Ejsmont S. w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej 84   oraz ZNP ZG Hotel „Logos” w Suwałkach przy ul. Kościuszki 120.
Innym ważnym zadaniem projektowym, jest opracowanie  Programu oceny postępów ucznia szkoły przysposabiającej do pracy, który ma w istotnym stopniu wpłynąć na podniesienie jakości pracy nauczycieli.

 

Termin realizacji Projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014 r.

Wartość: 484 797,12 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego