Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

PREZENTACJA w formacie PDF


Słów kilka od prowadzących warsztaty kształtujące kreatywność i przedsiębiorczość w grupie 2 - Czerwiec 2013

Same trudne, ale jakże interesujące tematy poruszaliśmy na warsztatach w tym semestrze…

Praca nad umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach trudnych stanowiła wyzwanie dla uczestników projektu: przełamanie nieśmiałości, odnalezienie się w sytuacjach konfliktowych oraz wcielanie się w role – to jedne z najtrudniejszych zadań ćwiczeniowych postawionych przed uczestnikami warsztatów kształtujących kreatywność i przedsiębiorczość.

Komunikacja. Niby taka prosta, codzienna czynność. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jednak, że to nie tylko rozmowa, mówienie, gadanie, słowa i zdania (wymienione synonimy są efektem burzy mózgów uczestników projektu na temat komunikacji). Trzeba jeszcze uważnie słuchać, zwracać uwagę na mimikę, ton głosu i gesty rozmówcy. Dzięki ćwiczeniom i zaaranżowanym scenkom młodzież miała okazję rozwinąć umiejętności konstruktywnego wyrażania własnych uczuć, potrzeb i zdania oraz umiejętność aktywnego słuchania.

Młodzież z  niepokojem  i dystansem podchodziła do wszelkich nowych  nieznanych zadań, a takim wyzwaniem było zaprojektowanie małej firmy. Kształtowanie umiejętności dotyczących  współpracy, posiadania własnego zdania  pozwoliło na  odważne i konstruktywne współdziałanie w grupie.

Nic tak nie uskrzydla jak włączona kamera. Ale nie było tak od początku. Pierwsze próby nagrań scenek sytuacyjnych powodowały wielkie skrępowanie  wśród uczestników projektu. Jeszcze trudniejsze było omawianie  zaprezentowanych wypowiedzi, analiza popełnionych błędów i  odniesionych sukcesów.

Agata Rydzewska i Joanna Barmuta

 Czerwiec 2013 - W ostatnim czasie bardzo dużo pracowaliśmy nad emocjami. Radość, smutek, złość, strach… Wszyscy doświadczamy uczuć, ale czasami trudno nam je rozpoznać i nazwać, zarówno u siebie, jak i innych ludzi. A umiejętność ta jest bardzo ważna w każdej sferze życia człowieka: w domu, w szkole, w kontaktach z koleżankami i kolegami, w pracy.
Emocje można przekazywać poprzez mimikę twarzy, postawę ciała, ton i natężenie głosu, słowa, które wypowiadamy. Starałyśmy się je pokazywać uczestnikom w różny sposób – na obrazkach, na fotografiach, w odgrywanych scenkach. Niektórzy odkryli, że możemy wyrażać uczucia poprzez muzykę i sztukę.  Dużo radości sprawiało młodzieży „robienie min”, czyli wyrażanie emocji poprzez mimikę.
Trudno jest wczuć się w sytuację drugiej osoby i wyrazić, co ona czuje w tym momencie, wymaga to niemałej uważności i wrażliwości. Jednak po wielu ćwiczeniach i pracy ze zdjęciami uczestnikom warsztatów wychodziło to coraz lepiej.
Młodzież zaprezentowała i sfotografowała siebie oraz swoje uczucia: radość, smutek, złość, strach. Zaaranżowała też kilka scenek, w których można odczuwać konkretną emocję – np. kłótnia, herbata z przyjaciółką, zastrzyk czy zerwanie z dziewczyną. Efekty pracy uczestników można oglądnąć w formie albumów emocji.

Agata Rydzewska i Joanna Krynicka

 Zajęciami „Warsztaty kształtujące kreatywność i przedsiębiorczość” objęci są wszyscy uczestnicy Projektu. Powstały 4 grupy sześcioosobowe dobrane z osób o podobnym poziomie funkcjonowania.
W każdej grupie odbędzie się 50 dwugodzinnych spotkań.
Zajęcia są ukierunkowane na kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych, przedsiębiorczych oraz nauczenie ich efektywnej pracy w grupie. Wspierają otwartość i motywację do pracy, a tym samym wzmacniają przynależność do społeczeństwa.
W ramach warsztatów są realizowane programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. W trakcie zajęć zostanie także zrealizowana tematyka równości szans kobiet i mężczyzn.

 


 

Celem naszych warsztatów jest aby uczniowie i uczennice poprzez praktyczne działania odkryli swoje mocne i słabe strony,  wzmacniali swoje uzdolnienia, ale również przygotowali się do stawiania czoła społecznym oraz zawodowym wyzwaniom. Służyły temu ćwiczenia praktyczne poświęcone autoprezentacji, wyrażaniu siebie. Młodzież mogła się zaprezentować przed swoimi rówieśnikami, skonfrontować przekonania na swój temat z opiniami kolegów i koleżanek. Wielokrotnie w ciągu zajęć  uczestnicy Projektu uczyli się aktywnego słuchania i wyrażania swoich poglądów. Młodzież nawiązywała  prawidłowe relacje interpersonalne, uczyła się  budowania i podtrzymywania prawidłowych relacji w grupie, ćwiczyła skuteczne porozumiewanie się z innymi, twórczego rozwiązywania problemów. W pracy przed kamerą uczennice i uczniowie wyrażali swoje zdanie, uczyli się odmawiać, argumentować swoje wybory.

Agata Rydzewska

 


 

Zdecydowanie u uczestniczek i uczestników  wzrosła motywacja do uczenia się i chęć zdobywania nowych umiejętności. Młodzież na zajęcia przychodzi z wielka ochotą, w  trakcje zajęć aktywnie w nich uczestniczy i dopytuje o terminy następnych spotkań.

Bogusław Wróblewski

 


 

Warsztaty kształtujące kreatywność i przedsiębiorczość to doskonała forma poszukiwania, rozpoznawania i interpretowania  siebie przez młodego człowieka, w kontekście otaczającej go rzeczywistości. Realizacja programu warsztatów umożliwia młodzieży zdobywanie wiedzy z zakresu podstaw komunikacji interpersonalnej, pomaga w rozwoju własnej osobowości, planowaniu oraz realizacji przedsięwzięć, twórczym rozwiązywaniu problemów, skutecznym komunikowaniu się, poszukiwaniu informacji, podejmowaniu decyzji oraz uczy współdziałania w zespole. Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy Projektu przygotowują się do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wykorzystywaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Nabywają zdolności rozróżniania celów grupowych i  indywidualnych, słuchania innych ludzi oraz zrozumienia ich poglądów. Poznają swoje mocne i słabe strony a także rozwijają umiejętności radzenia sobie z nietypowością i złożonością świata.
Aktywny udział w warsztatach wpływa znacząco na wzrost kompetencji kluczowych oraz motywacji do nauki i dalszej pracy.

Joanna Krynicka

 


 

Program zajęć został dostosowany do możliwości uczestników Projektu i ma na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poznawanie swoich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji zawodowych, przygotowanie  do poszukiwania pracy oraz świadomego uczestniczenia w życiu.
Na zajęciach młodzież nawiązuje prawidłowe relacje i współpracuje w grupie, określa swoje zainteresowania, buduje pozytywną samoocenę (z uwzględnieniem własnych ograniczeń), wyraża siebie za pomocą różnych środków artystycznych (tworzenie książeczek, portretów, plakatów), rozpoznaje i nazywa uczucia własne i innych ludzi, poznaje zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z kamerą. Oglądanie siebie oraz kolegów i koleżanek  wywołuje wiele emocji, motywuje do działania i wypowiedzi.
W najbliższym czasie młodzież zapozna się z pełnionymi rolami społecznymi oraz zasadami współpracy i rozwiązywania konfliktów. W dalszym ciągu będzie pracować nad różnymi sposobami wyrażania swoich emocji. Pozna prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych oraz korzyści płynące z pracy.

Katarzyna Matusiewicz