Zadania publiczne z Urzędu Miasta 2010

„Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 04.05.2010 do 31.10.2010. Zadanie dotowane kwotą 5 500 zł z Urzędu Miasta Suwałki.

Zajęcia prowadzone w formie hipoterapii i dogoterapia. Hipoterapia prowadzona była na terenie Ośrodka Maniówka/k. Suwałk. Zajęcia miały na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, relaksację, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, a także dostarczenie dzieciom radości płynącej z przebywania z koniem. Świetnie wyszkoleni specjaliści prowadzili terapię zgodnie z potrzebami dzieci. Zajęcia prowadzone od kwietnia do października 2010 r.

Zajęcia dogoterapii prowadzone były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Zajęcia prowadzone przy udziale wyszkolonego psa. Terapią objętych było łącznie 8 dzieci. W trakcie wspólnej zabawy dzieci rozwijały funkcje poznawcze, doskonaliły sprawność fizyczną i koordynację ruchową, rozwijały zasób słownictwa czynnego i biernego.
 „Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010. Zadanie dotowane kwotą 3 000 zł z Urzędu Miasta Suwałki.

Zadanie realizowane było poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom „Jesteśmy razem”.
Celem zadania było udzielenie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce. Poprzez realizację zadania zwiększono dostęp do specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z różnymi zaburzeniami w rozwoju – z trudnościami w nauce matematyki, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi, zagrożonych dysleksją. Zajęcia odbywały się zarówno w formie indywidualnej i grupowej. Każde dziecko na początku terapii zostało zdiagnozowane, a na tej podstawie powstały Indywidualne Programy Terapeutyczne dla każdego dziecka. Pozwoliło to na kontynuację terapii w domu przez rodziców, ale także na realizację wskazań z programu po zakończeniu realizacji zajęć.

W ramach tego zadania odbyły się zajęcia z zakresu: logopedii, integracji sensorycznej, Dobrego Startu, EEG Biofeedbacku, terapii psychologicznej i pedagogicznej.
 „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 04.05.2010 do 10.12.2010. Zadanie dotowane kwotą 4 000 zł z Urzędu Miasta Suwałki.

Celem zadania było wsparcie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie sesji terapeutycznych oraz ich rehabilitacja społeczna poprzez współdziałanie z rodzinami dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia terapeutyczne odbywały się w formie grupowej. Zostały zorganizowane dwie grupy terapeutyczne złożone z 5 dzieci i ich rodziców. Od maja do grudnia odbyło się 50 zajęć (po 25 w każdej grupie). Zajęcia prowadzone były metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.