Zadania publiczne z Urzędu Miasta 2011

„Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 04.05.2010 do 10.12.2010. Zadanie dotowane kwotą 3 000 zł z Urzędu Miasta Suwałki.
 „Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 14.02.2011 do 30.12.2011. Zadanie dotowane kwotą 3 500 zł z Urzędu Miasta Suwałki.

W ramach realizacji zadania prowadzone były zajęcia specjalistyczne w Centrum Pomocy Dzieciom „Jesteśmy razem”. Do terapii została zakwalifikowana młodzież i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, u których zdiagnozowano różnego rodzaju trudności w nauce (także takich uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia niepełnosprawności, a potrzebują pomocy i mają utrudniony dostęp do specjalistycznej pomocy. Dzieci zostały zdiagnozowane, a na tej podstawie powstały Indywidualne Programy Terapeutyczne dla każdego dziecka. Z programami zostali zapoznani rodzice, otrzymali oni również instruktaż do pracy w domu. W ramach tego zadania realizowane były zajęcia z zakresu: integracji sensorycznej, Dobrego Startu, terapii pedagogicznej psychologicznej, arteterapii.

Na zajęcia indywidualne w ramach zadania zakwalifikowano 10 dzieci i młodzieży. Każdy z beneficjentów otrzymał średnio16,5 godziny terapii.