Zadania publiczne z Urzędu Miasta 2013

                                                         

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” od marca 2013 r. realizuje zadania publiczne współfinansowane ze środków Gminy – Miasto Suwałki:

1.„Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci
i młodzieży”.
2.„Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej
i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce”.