Miasto 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w okresie od 28.01.2016 do 20.10.2016 r realizowało zadanie publiczne pod nazwą
Prowadzenie wielospecjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji zadania udzielano specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz trudnościami w nauce. Zwiększano dostęp do specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju: zagrożeniem dysleksją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju – zagrożonym niepełnosprawnością, które mają problemy z uzyskaniem właściwej pomocy. Sposobem realizacji wyżej wymienionych celów była organizacja specjalistycznej pomocy:

-prowadzenie zajęć terapeutycznych dobranych do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży, indywidualnych i grupowych (prowadzonych w małej grupie),

- opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,

- konsultacje specjalistyczne dla rodziców bądź opiekunów. 

Zadanie było współfinansowane ze środków
Gminy – Miasto Suwałki

 

Udostępniający: Marta Cieslukowska
Wprowadzający: Anna Apanowicz
Data wprowadzenia: 2017-01-08