Oferta

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rodzic (opiekun prawny) składa wniosek (pobierz druk) o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka specjaliści Poradni:
•ustalają, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunki i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
•zapewniają potrzebną terapię i rehabilitację, stosownie do potrzeb dziecka,
•opracowują i realizują z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,
•oceniają postępy dziecka, dokonują analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku jego rodzinie.